Obchodní podmínky

1.Kdo jsme

1.1Bohemian Music Agency s.r.o. je umělecká agentura, která se zabývá pořádáním hudebních a kulturních akcí a koncertů Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP). Díky naší službě mohou lidé nakupovat vstupenky a merchandising a další služby a zboží na námi pořádané, nebo spolupořádané eventy přímo u nás, a to na adrese www.bsop.eu dále jako “Portál”.

2.Úvodní ustanovení

2.1Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydala Bohemian Music Agency s.r.o., sídlem: Lipnická 1448, 198 00 Praha 9 Kyje Czech Republic Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 176131, IČ: 248 07 940 DIČ: CZ24807940, (dále jen „Provozovatel.“) v souladu s ustanovením občanskéh zákoníku v platném znění.

2.2Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Portálu. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.

2.3Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

2.4Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3.Vymezení některých pojmů

Provozovatel – Bohemian Music Agency s.r.o., sídlem: Lipnická 1448, 198 00 Praha 9 Kyje Czech Republic Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 176131, IČ: 248 07 940 DIČ: CZ24807940.

Akce – kulturní, společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím Portálu.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o využívání Služeb Portálu. Získává informace o, nebo navštíví Akci.

Vstupenka – doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci Organizátora (e-mail, PDF, tištěná vstupenka).

Portál – portál dostupný na adrese www.bsop.eu, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce.

Přístupové údaje – e-mailová adresa a heslo zvolené Uživatelem, které chrání jeho Uživatelský účet před zneužitím.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit přímo na e-mail vstupenky.bsop@gmail.com

Uživatel

4.Zřízení Uživatelského účtu

4.1Žádost o zřízení Uživatelského účtu uplatňuje Uživatel odesláním vyplněné elektronické žádosti o registraci na Portálu.

4.2Pokud Provozovatel žádost o zřízení Uživatelského účtu přijme, informuje Uživatele neprodleně o zřízení jeho Uživatelského účtu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

4.3Provozovatel je oprávněn žádost o zřízení Uživatelského účtu odmítnout.

5.Nákup Vstupenek

5.1Uživatel je oprávněn nakupovat na Portálu Vstupenky volitelně prostřednictvím Uživatelského účtu nebo bez zřízení Uživatelského účtu.

5.2Pro nákup Vstupenky si Uživatel vybere Vstupenku na požadovanou Akci v požadované cenové úrovni, stisknutím tlačítka „Pokračovat“ pokročí na další krok v nákupním procesu (objedná si požadované vstupenky) a na závěr projde na stránku platba za Vstupenku přes tlačítko s koncovou cenou za vstupenku včetně nákladů na transakci. Náklady na transakci se liší dle Uživatelem zvolené platební metody nabízených na Portálu (Platební karty, Paypal, Apple Pay, Google Pay).

5.3Provozovatel garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.

5.4Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

5.5V případě, že není platba za Vstupenku odeslána do (20) dvaceti minut od okamžiku rezervace Vstupenky, rezervace pozbývá platnosti.

5.6V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně (10) deset Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

5.7V případě chybně zadané emailové adresy v nákupním procesu, Uživatel se neprodleně obrátí na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy vstupenky.bsop@gmail.com, nejpozději 24 hodin před termínem konání Akce. Pokud tak neučiní, nákup Vstupenek propadá bez nároku na vrácení platby.

5.8V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy vstupenky.bsop@gmail.com.

5.9Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, obrátí se na Provozovatele prostřednictvím emailu: vstupenky.bsop@gmail.com

5.10Ceny za Vstupenky uvedené na Portálu na konci nákupního procesu jsou ceny konečné pro Uživatele.

5.11Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Portálu, a to bez uvedení důvodu.

5.12Předložením Vstupenky při vstupu na Akci vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.

5.13Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Akce na Portálu.

Vracení vstupného

5.14Způsob nahrazení vstupného se v případě zrušení Akce nebo Vstupenky řídí pokyny Provozovatele. Za nahrazení prodaných Vstupenek Uživatelům zodpovídá vždy Provozovatel. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup Vstupenky. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na další nákup. V případě přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu Akce, má Uživatel právo na nahrazení Vstupenky, které může uplatnit nejpozději tři pracovní dny před termínem akce, nebo pokud Provozovatel nestanoví jinak. V případě, že dojde ke změně termínu Akce, změně místa, nebo k významné změně v programu z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na nahrazení Vstupenky.

6.Reklamace

6.1Uživatel je povinen zkontrolovat po přijmutí Vstupenky jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Uživatel povinen oznámit na email uvedeným na Portálu. Reklamaci obsahu Vstupenky, zejména neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší Provozovatel obratem, vystavením nové Vstupenky, obsahující správné údaje.

6.2Zakoupením Vstupenek souhlasí Uživatel se zněním Obchodních podmínek společnosti Bohemian Music Agenc s.r.o.. Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

6.4Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení Vstupenky z důvodů spočívajících na straně Uživatele, zejména pak z důvodu nemožnosti vstupenku Uživateli doručit na zadaný e-mail (např. spam filtr, přeplněná schránka atp.).

Mimosoudní řešení sporů

6.5V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz. Uživatel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.Další práva a povinnosti Uživatele

7.1Uživatel je povinen při využívání Portálu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

7.2Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně Přístupových údajů k Uživatelskému účtu a odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli, Uživateli nebo třetím osobám zneužitím Přístupových údajů.

7.3Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.

7.4Uživatel odpovídá za zneužití svého Uživatelského účtu.

7.5Uživatel je povinen užívat Portál tak, aby neomezoval v jeho užívání třetí osoby.

Odstoupení od smlouvy

7.6Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Provozovatelem poskytovaném v určeném termínu.

8.Práva a povinnosti Provozovatele

8.1Za Akci, zejména za její konání, změny, nekonání, její vady, průběh a za jakékoli události, k nimž na Akci došlo, či za cokoli, co by mělo v Akci svůj původ, odpovídá Provozovatel.

8.2Provozovatel odpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených v rámci internetové prezentace Akce na Portálu.

8.3Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem zaregistrovaný e-mail nebo za nedoručení SMS na Uživatelem zaregistrované telefonní číslo, pokud problém nastal z důvodů, které nestály na straně Provozovatele.

8.4Provozovatel je oprávněn v případě, že zruší Akci nebo Vstupenku vrátit Uživateli cenu uvedenou v 15.10.

8.5V případě, že Provozovatel zruší Akci nebo Vstupenku prostřednictvím Portálu, je Provozovatel povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na kontakty, které Uživatel na Portálu uvedl.

8.6Provozovatel je oprávněn jednostranně obměnit funkce Portálu.

8.7Provozovatel garantuje dostupnost Portálu 99,9 % času.

8.8Provozovatel je oprávněn provádět odstávky v provozu Portálu za účelem nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a za účelem změn nastavení Portálu. Plánované odstávky nejsou započítávané do 99,9 % dostupnosti Portálu.

8.9Provozovatel je oprávněn od Uživatele požadovat zvolení jiných Přístupových údajů k Uživatelskému účtu.

8.10Provozovatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na provoz Portálu.

9.Ochrana osobních údajů Uživatelů

9.1Provozovatel vede aktuální databázi s osobními údaji pro vlastní potřeby.

9.2Provozovatel vede aktuální databázi Uživatelů obsahující osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rámci nákupu nebo registrace do Portálu a údajů týkajících se nákupů a plateb Uživatele na Portálu. Konkrétně se jedná o:

  • údaje, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky, které jsou nezbytné pro využití služeb Portálu. V některých případech Organizátor může sbírat další údaje o Uživatelích ve spojení s nákupem vstupenek.
  • údaje ze sociální sítě Facebook, pokud pro založení Uživatelského účtu využije Uživatel přihlášení sociální sítě Facebook. Umožní tím přístup k veřejným informacím na svém profilu, profilové fotografii, e-mailové adrese a seznamu přátel
  • údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies – povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Portálem. Cookies umožňují zejména správné fungování stránek Portálu a dále přizpůsobení stránek Portálu potřebám Uživatele. (dále jen „Údaje“).

9.3Osobní ůdaje Uživatelů neprodáváme třetím stranám a marketingovým agenturám. Nepodnikáme s Vašimi Údaji. Ctíme soukromí našich Uživatelů a používáme Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

9.4Vstupenky jsou zasílány na email Uživatele.

9.5Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při registraci Uživatel uvede. V souvislosti se správou profilu může Uživatel obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

9.6Pro řešení problémů s nákupem a interní potřeby Provozovatele (zlepšení služeb, průzkum spokojenosti, byznys development) může být Uživatel osloven prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

9.7 Pokud je to v souladu s preferencemi Uživatele, může jej Provozovatel informovat prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu s nabídkou dalších Služeb nebo Akcí, o kterých je Provozovatel přesvědčen, že by o ně měl Uživatel zájem. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další informace zadané v průběhu nákupu.

9.8Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Provozovatel informace o aktivitě Uživatele na webových stránkách. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

9.9Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Provozovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Provozovatel vázán.

9.10Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem

9.11Provozovatel může využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Provozovatel určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Jako zpracovatele využíváme:

  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
  • Stadyum.cz (CRM system pro sportovní kluby)
  • ZenDesk, INC (nástroj pro zákaznickou podporu)
  • případně další.

9.12Provozovatel plní při zpracování Údajů roli správce i zpracovatele. Záleží na okolnostech. Provozovatel je správcem v případě Údajů, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky. Jakékoliv dotazy týkající se osobních dat a Vašich práv je nutné směřovat přímo na Organizátora Akce, jakožto správce.

9.13Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel Provozovateli souhlas, pro účely nabízení Akcí prezentovaných na Portálu a nabízení dalších produktů či služeb Provozovatele, pro další marketingové či obchodní účely Provozovatele.

9.14Provozovatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné Vstupenky prostřednictvím Portálu. V případě, že Uživatel neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný nákup, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání Uživatelského účtu.

9.15Cookies na Portálu www.bsop.eu – Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci služeb Bohemian Music Agency s.r.o.. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Prostřednictvím našich webových služeb mohou být ve Vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Souhlas s remarketingem bude automaticky prodlužován o 6 měsíců při každé návštěvě webu.

9.16Uživatel má právo na informace o Údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím zpracovatelů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

9.17Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

10.Zrušení Uživatelského účtu

10.1Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě porušení Obchodních podmínek nebo porušení obecně závazných právních předpisů nebo v případě, že Uživatel po dobu delší než 12 měsíců svůj Uživatelský účet nevyužívá.

10.2Uživatel je oprávněn požádat o smazání svých osobních údajů nebo zrušení Uživatelského účtu. S žádostí o smazání osobních údajů nebo o zrušení Uživatelského účtu se Uživatel obrátí na Provozovatele formou emailu na adrese vstupenky.bsop@gmail.com.

11.Doručování

11.1Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

11.2Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele zaregistrovanou na Portálu.

11.3Za zprávu doručenou Provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Portálu pro příslušný typ korespondence.

12.Specifikace Portálu

12.1Pomocí Portálu provozovaného Provozovatelem je mimo jiné možné nakoupit, případně rezervovat vstupenku na kulturní, společenské nebo  související zboží.

12.2Nákup celé vstupenky na akci se uskutečňuje pomocí platebních metod: platební karty, Apple Pay, Paypal, bankovní převod a hotovost.

12.3Provozovatel si může při zakládání Akce zvolit, jaké platební metody budou využity na jeho akci.

12.4Vstupenky obsahují unikátní číselný kód. Ten slouží jako bezpečnostní prvek při kontrole během vstupu na akci. Uživatel může obdržet unikátní kód v těchto formách: SMS zpráva, QR kód v e-mailu, vytištěné PDF z e-mailu, tištěná vstupenka nebo elektronická vstupenka (e-mail v chytrém telefonu, Apple Wallet v iPhone).

13.Podmínky rušení akcí, přesouvání akcí, významné změny programu akce a storno jednotlivých vstupenek

13.1Při zrušení Akce nebo přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu Akce, je Provozovatel povinen o této změně neprodleně informovat Uživatele (nejpozději do 3 pracovních dní e-mailem).  Informace majitelům Vstupenek obsahují podmínky nahrazení vstupného, popřípadě náhradní termín akce nebo další důležité informace související se změnou Akce. V případě, že dojde ke změně termínu Akce, změně místa, nebo k významné změně v programu z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na nahrazení Vstupenky. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na další nákup.

13.2Za nahrazení prodaných Vstupenek všech typů (rezervace i celé vstupenky) Uživatelům zodpovídá Provozovatel.

13.3Provozovatel nahrazuje vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup Vstupenky, a to až do 31 dní od avizovaného zrušení/přesunutí/změny Akce. Pokud Provozovatel  nestanoví jinak.

14.Ochrana osobních údajů

14.1Provozovatel prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.

14.2Provozovatel používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

14.3Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem.

15.Závěrečná ustanovení

15.1Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2023

15.2Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

15.3Provozovatel společnost Bohemian Music Agency s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

V Praze dne 01.05.2023

Poslední aktualizace 01.05.2023